Решенија

  • Home
  • Решенија

Готови решенија

Информациски систем за амбулантно и болничко лекување (HIS)

HIS системот е комплетно интегриран и е on-the-shelf решение кое вклучува автоматизација на процесите и процедурите во секундарната и терцијарната здравствена заштита, како и интеграција и размена на податоци со постоечкиот ERP систем. Обработките се реалзираат во реално време во повеќе модули: досие на пациент, закажување, специјалистичко-консултативни амбулантски прегледи, прием и испис на пациенти во хоспитален дел, испитувања, пресметка и фактурирање, извештаи и статистики, размена на податоци и др.

Информациски систем за прикажување информации (IDIS)

Системот служи за информирање на клиентите за сите работни активности во Министерството за правда и дава информации за распоредот, потребната документација и историјата. Решението има можност да се користи како самостојно решение, или решение кое врши интеракција и чита податоци од постојни бази на податоци на Судскиот информативен систем.

ERP и Personal +

ERP системот содржи решенија за финансиско управување, управување со акции, комерцијално работење, производство, каси, основни средства, управување со персонал и пресметка на плати. Софтверскиот пакет PERSONAL+ се состои од неколку модули за управување со човечки ресурси: управување со персонал, пресметка на плати и др.

Лабораториски информациски систем (MANU-LIS)

Апликацијата и модулот за изработка на наоди е изготвен во соработка со Истражувачкиот центар за генетско инжинерство и биотехнологија Георги Д. Ефремов- МАНУ и во него е интегрирана комплетната обработка на податоците и ја следи целосната процедура од приемот на материјалите за анализа, до издавање на сите наоди од лабораториски анализи. Апликацијата се заснова на внесена евиденција на пациенти, материјали, методи, можни резултати, мутации, и нивни генотипови. Овозможена е комуникација со други институции за поедноставување на трансферот на податоци преку генерирање на разни извештаи и датотеки.

Информациски систем за неживотно осигурување (OSIS)

OSIS е општ апликативен софтвер за осигурување погоден за мали до средни компании за неживотно осигурување. Ги покрива тарифниот систем, пресметките и политиките, побарувањата, повторното осигурување, правните услуги, премиум сметководството, модулот за известување и статистиката, дефинирањето планови и цели, како и инвестицискиот софтвер и модулите ERP како што се финансиски менаџмент, основни средства, платен список и Персонал.

Информациски систем за осигурување на живот (OSIS Life)

Веб-апликативен софтвер за животно осигурување погоден за мали до средни компании за животно осигурување. Покрива тарифен систем, пресметки и полиси, побарувања, премиум сметководство, реосигурување, правни услуги, модул за известување и статистика, дефинирање планови и цели, портал CRM, портал Frontend, KPI и контролни табли, како и инвестициски софтвер и модули ERP како што се: Финансиски менаџмент, Основни средства, Платен список и персонал. OSIS Life вклучува и системски модул: администрација на улоги, корисници и нивоа на пристап, известувања, документи и размена на податоци и интеграција на други системи.

Решенија по мерка

Дозволи за Извоз-Увоз (EXIM)

Веб базиран едношалтерски систем за поднесување барања и издавање дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки во/од/низ територијата на Република Северна Македонија. Системот го користат сите државни органи кои издаваат такви дозволи и субјекти кои увезуваат, извезуваат и транзитираат стоки кои се под режим на лиценцирање. Системот опфаќа распределба на квоти за одредени увезени стоки со кои управува Царинската управа.

Трезорски информациски систем (ТRIS)

ТРИС e сеопфатен систем кој служи како столб за евидентирање и обработка на сите финансиски трансакции поврзани со буџетот на централната и локалната власт, ресорните министерства, единиците за трошење и јавните средства. Софтверското решение за е-Трезор е портал кој им овозможува на буџетските корисници извршување на процесите поврзани со поднесување на планови, обврски, барања за плаќање и добивање на извештаи без да ги посетуваат трезорските канцеларии а со цел постигнување ефикасност и ефективност, односно достапност на услугите 24/7, намалување на трошоците,

Електронски систем за aдминистративно работење на училиштата (ЕСАРУ/EMIS)

Kомплексен систем кој поддржува дел од основните процеси на МОН, вклучувајќи наставен кадар и инспектори, наставни планови од БРО и ЦСОО, голем дел од процеси на училиштата и ученици во основно и средно образование. Собира, проверува и обработува податоци, разменува податоци со други релевантни институции (МФ, ДЗС, МТСП) и генерира извештаи. Oвозможува надзор на процеси и постапки кои се во надлежност на Државниот просветен инспекторат.

Надградба на e-Даноци (е-Tax)

e–Tax е веб-апликација за даночни е-услуги, вклучувајќи целосна електронска регистрација, поднесување на даночни пријави, нивна обработка, картично плаќање, автоматско генерирање на даночни решенија, потсетувања и комплексни извештаи. Оваа апликација на даночните обврзници им овозможува увид на нивниот статус, евиденција на долгови и останати податоци, и достапност на сите документи генерирани од УЈП.

Даночен информациски систем (DANIS)

Комплетен сет на модули за потребите на даночната управа: Единствениот регистар на даночни обврзници и интегрираната даночна книга, кои го сочинуваат јадрото на даночниот информациски систем (DANIS), специфични модули за обработка на различни даноци и такси и заеднички модули за административни процедури, размена на податоци со други институции итн.

Портал е–ПДД

Веб апликација за целосна администрација на персоналниот данок на доход, преку кој може да се аплицира, обработува и утврдува персонален данок на доход. Овозможува овластување и автентикација на различни типови на корисници (поединци, фирми, вработени во УЈП, инспектори од ДПИ). Опслужува различни процеси на физичките и правните лица. Ја креира и доставува на увид Годишната даночна пријава на физичките лица. Вклучува и модул за поврат на ДДВ за физички лица и модул за администрирање на државна помош во врска со пандемијата COVID-19. Разменува податоци и со други релевантни институции.

Skip to content