Проекти

 
Проект: Болнички информациски систем (HIS) вклучувајќи ERP

Имплементиран во: Јавни универзитетски институти: максилофацијална хирургија, пластична и реконструктивна хирургија, неврологија, пулмологија и алергологија, онкологија и радиотерапија, детски болести; Општа болница „8 Септември“; Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“ – Македонска академија на науките и уметностите; Приватни болници: Европска очна болница, Систина Офталмологија, Очна клиника Деница, Систина НефроПлус центри за дијализа, Гинекологија и акушерство „Др. Ина“, Гинекологија и акушерство „Др. Кокоромановска“, болница „Шендети“ Тетово итн.

Спонзорирано од:

 

Цели и резултати: HIS модули: закажување пациенти, состаноци, листи на чекање, идентификација и регистрација на пациенти, управување со пациенти, снимање, трансфери, администрација и управување однадвор со пациентите, подготовка на документи за отпуштање, канцелариски материјал, лабораторија и внатрешна аптека. Модулите ERP: Финансиски менаџмент и комерцијални операции.

Статус: Завршено, се одржува и надградува

Проект: Информациски систем за плаќање и контрола за здравството (PCIS)

Се спроведува во: ФЗОМ и 30 подрачни единици

Цели и резултати: Распоредување и одржување на хардверска инфраструктура и развој на софтвер за управување со ФЗО, финансиско управување и контрола на буџетските расходи, покривање на извршување на буџетот, централизирано евидентирање на буџетски институции и средства, управување со обврски, управување со ликвидност и готовина, следење на извршување и известување, Управување и одржување на сметки и сметководство за буџет. PCIS е целосно интегриран со Трезорскиот информациски систем (TRIS) во Министерството за финансии (МФ).

Статус: Завршено

 
Проект: Информациски систем за управување со образованието (EMIS)

Имплементиран во: Министерство за образование и наука, агенции под МОН и основни и средни училишта

Цели и резултати: Распоредување на комплексен систем за поддршка на основните деловни процеси на МОН, вклучувајќи целосно управување со човечките ресурси (наставници, ненаставен кадар, инспектори), финансии, годишни планови и учебници и студенти. ЕМИС ги собира, проверува и обработува податоците, разменува податоци со други релевантни институции (Министерство за финансии, Државен завод за статистика, Министерство за здравство) и генерира извештаи. Нуди/овозможува надзор на процеси и постапки кои се во надлежност на Државниот просветен инспекторат.

Статус: Завршено, се одржува и надградува

Проект: Проект за опрема и софтверски решенија за деца со пречки во видот

Имплементиран во: Универзитет на ЈИЕ Тетово

Цели и резултати: Опрема и учебници за деца со пречки во видот беа раздадени во државното училиште за деца со пречки во видот „Димитар Влахов“ во Скопје како и во 4 други основни училишта низ целата земја. Имплементирано е и софтверско решение за регистар на деца со оштетен вид со модул за амбулантски преглед. Дополнително, извршена е обука за Duxbury Braille Translator за Windows, програма за преведување на Брајово писмо, која конвертира текст во Брајово писмо.

Статус: Завршено

Проект: Информациски систем на кампусот

Имплементиран во: Универзитет на ЈИЕ – Тетово

Цели и испораки: Дизајн, испорака, инсталација и одржување на HW, SSW, мрежа, комуникациска опрема, со респектабилна сложеност.

Статус: Завршено

Проект: Информациски систем за неживотно осигурување (OSIS)

Имплементиран во: Еуролинк осигурување – Скопје (членка на Grawe Group), Uniqa Insurance – Скопје, АД Осигурителна Полиса – Скопје, Кроација Осигурување – Скопје.

Цели и резултати: OSIS е општ апликативен софтвер за осигурување погоден за мали до средни компании за неживотно осигурување. Ги покрива тарифниот систем, пресметките и политиките, побарувањата, повторното осигурување, правните услуги, премиум сметководството, модулот за известување и статистиката, дефинирањето планови и цели, како и инвестицискиот софтвер и модулите ERP како што се финансиски менаџмент, основни средства, платен список и персонал.

Статус: Завршено, се одржува и надградува

Проект: Информациски систем за осигурување на живот (OSIS Life)

Имплементирано во: Uniqa Life Insurance – Скопје, SIGAL Life UNIQA GROUP Австрија-Тирана Албанија, Кроација животно осигурување – Скопје

Цели и резултати: OSIS Life е веб-апликативен софтвер за животно осигурување погоден за мали до средни компании за животно осигурување. Го покрива тарифниот систем, пресметките и полисите, побарувањата, премиум сметководството, реосигурувањето, правните услуги, модулот за известување и статистиката, дефинирањето планови и цели, порталот CRM, порталот Frontend, KPI и контролните табли, како и инвестицискиот софтвер и модулите ERP како што се: финансиски менаџмент, основни средства, платен список и персонал. OSIS Life вклучува и системски модул: администрација на улоги, корисници и нивоа на пристап, известувања, документи и размена на податоци и интеграција на други системи.

Статус: Завршено, се одржува и надградува

Проект: Системи за планирање на ресурсите на претпријатијата (ERP систем InTrade)

Имплементиран во: Веропулос, Орка Холдинг, Универзитет во Тетово, Филозофски факултет – Скопје, Факултет за безбедност – Скопје, Орган за слободна зона на Северна Македонија, Министерство за финансии на Северна Македонија, Претседател на Република Северна Македонија, Судовите на Република Северна Македонија (CRM) и многу сметководствени и книговодствени бироа како што се Бета Консалтинг, Консалтинг за извршно пребарување (ЕСЦ), БДО Македонија.

Цели и резултати: ERP системот ги содржи решенијата за финансиско управување, управување со акции, комерцијално работење, производство, каси, основни средства, управување со персонал и пресметка на плати.

Статус: Завршено, се одржува и надградува

Проект: Набавка на хардвер и софтвер за систем за интерконективност и размена на податоци, 2015-2017 година

Имплементирано во: Министерство за труд и социјална политика

Цели и резултати: Да се овозможи електронска размена на податоци помеѓу 14 државни институции, а со тоа да се подобри ефективноста и ефикасноста на националната мрежа за социјална заштита преку воведување условни парични трансфери и подобрувања во администрацијата, надзорот, следењето и евалуацијата на трансферите на социјална помош.

Статус: Завршено, се одржува и надградува

Спонзорирано од:

Проект: Набавка на хардвер, софтвер и друга опрема/артикли за веб-базирани системи на Министерството за правда

Референца за објавување: Europe Aid/137569/SUP/ID/MK – 2016 година

Имплементиран во: Министерство за правда

Цели и резултати: Да се обезбеди хардвер и софтвер потребни за Министерството за правда за развој на ИТ решение за база на податоци на закони и други прописи што ќе ја замени постојната LDBIS база на податоци за закони и подзаконски акти и нов веб-портал за Министерството за правда.

Статус: Завршено, се одржува и надградува

Спонзорирано од:

Проект: Единствен прозорец за лиценци за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти – EXIM.gov.mk.

Имплементиран во: Царинска управа на Македонија

Цели и резултати: EXIM (извоз-увоз) е веб-базиран едношалтерски систем за поднесување барања и издавање дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки во/од/низ територијата на Република Северна Македонија. Системот го користат сите државни органи што издаваат такви дозволи и субјекти кои увезуваат, извезуваат и транзитираат стоки кои се под режим на лиценцирање. Системот опфаќа распределба на квоти за одредени увезени стоки со кои управува Царинската управа. Решението беше финансирано од УСАИД.

Статус: Завршено, се одржува и надградува

Спонзорирано од:

Проект: Трезорски информациски систем (TRIS)

Имплементиран во: Министерство за финансии

Цели и резултати: TRIS е сеопфатен систем кој служи како столб за евидентирање и обработка на сите финансиски трансакции поврзани со буџетот на централната и локалната власт, ресорните министерства, единиците за трошење и јавните средства. Системот се заснова на единствената трезорска сметка, составена од повеќе од 15.000 потсметки што се користат за обработка на јавни приходи наплатени преку комерцијалните банки, буџетски трансфери и расходи и други дојдовни/излезни трансакции за над 1.500 буџетски корисници, со што служат како нивни „банки“.

Статус: Завршено, се одржува и надградува

Проект : Портал е-Трезор

Имплементиран во: Министерство за финансии

Цели и резултати: Портал е-Трезор е веб-апликација, интегрирана со TRIS, софтвер за поднесување, контрола и управување со планови, обврски и плаќања на буџетските корисници. Користејќи го овој портал, буџетските корисници можат електронски да поднесуваат, дигитално да се потпишуваат, да го следат статусот и да управуваат со своите планови, обврски и плаќања.

Статус: Завршено, се одржува и надградува

Проект: PERSONAL+

Имплементиран во: сите судови, Факултет за безбедност, Управа за јавни приходи, МАПАС, Министерство за финансии, Канцеларија на претседателот на РНМ

Цели и резултати: Софтверскиот пакет PERSONAL+ се состои од неколку модули за управување со човечки ресурси: управување со персонал, пресметка на плати итн.

Статус: Завршено, под одржување и надградба

Проект: Сметководствен систем за владини агенции

Имплементирано во: Судови и владини агенции, Министерство за финансии, Министерство за образование и наука, Канцеларија на претседателот на РНМ, Управа за јавни приходи, Државен завод за статистика, Музеј на Македонија

Цели и резултати: Сметководствениот систем се состои од неколку модули, како што се: Планирање и извршување на буџетот, Финансиски менаџмент, Основни средства и Управување со материјали.

Статус: Завршено, се одржува и надградува

 Проект: Даночен информациски систем – DANIS

Се спроведува во: Управа за јавни приходи

Цели и резултати: DANIS е комплетен сет на модули за потребите на даночната управа: Единствениот регистар на даночни обврзници и интегрираната даночна книга, кои го сочинуваат јадрото на даночниот информациски систем (DANIS), специфични модули за обработка на различни даноци и такси и заеднички модули за административни процедури, размена на податоци со други институции итн.

Статус: Завршено

Проект: Портал е-ПДД

Се спроведува во: Управа за јавни приходи

Цели и резултати: e-PDD е веб-апликација за целосна администрација на персоналниот данок на доход. Овој портал се користи за аплицирање, обработка и утврдување на персоналниот данок на доход. Вклучува овластување и автентикација на различни типови корисници (поединци, фирми, вработени во УЈП, ДПИ). Вклучува и модул за поврат на ДДВ за физички лица и модул за администрирање на државна помош во врска со пандемијата COVID-19.

Статус: Завршено, се одржува и надградува

Проект: Надградба на e-Tax

Се спроведува во: Управа за јавни приходи (УЈП)

Цели и резултати: e-Tax е веб-апликација за е-услуги, вклучувајќи поднесување, обработка, автоматско генерирање на даночни обрасци. Оваа апликација на даночните обврзници им дава податоци за неговиот статус, долгови и слично. Исто така, сите документи што ги генерира УЈП се автоматски достапни за даночните обврзници.

Статус: Имплементацијата е во тек

Проект: Информациски систем за прикажување информации (IDIS)

Имплементиран во: Министерство за правда

Цели и резултати : IDIS служи за информирање на клиентите за сите работни активности во Министерството за правда и дава информации за распоредот, потребната документација и историјата. Има можност да се користи како самостојно решение или решение кое врши интеракција и ги чита податоците од постојните бази на податоци на Судскиот информативен систем.

Статус: Завршено

Ултра е еден од најголемите деловни партнери на IBM во Северна Македонија и водечка компанија во областа на инсталација, конфигурација, одржување и сервисирање на опремата на IBM. Ultra е давател на решенија за сервери за напојување и системи за складирање, дистрибутер/партнер за управување со податоци, софтверски партнер и овластен давател на услуги за гаранција со искуство:

  • 100 Power/RISC сервери со над 800 процесори, кои се движат од 1 до 24 процесорски машини, во различни критични средини: телекомуникации, министерства, банки, осигурителни компании, производство, трговија на мало, образование итн.
  • 30 SAN сајтови во Кластерирани средини (AIX и Windows) со физички капацитет над 1PB.
  • 500 сервери базирани на IBM и Lenovo Intel во околини Windows/Linux.
  • 2 сервери на IBM Mainframe.
  • 5 IBM Enterprise Storage Servers, вклучувајќи го и првиот инсталиран во земјата.

Ултра е голем деловен партнер на Lenovo во Северна Македонија и водечка компанија во областа на инсталација, конфигурација, одржување и сервисирање на опремата на IBM. Ultra е давател на решенија за портфолио на Data Center на Intel и AMD сервери и системи за складирање и овластен давател на услуги за гаранција со искуство:

  • 300 Intel или AMD сервери со над 500 процесори, кои се движат од 1 до 8 процесорски машини, во различни критични средини: телекомуникации, министерства, банки, осигурителни компании, производство, трговија на мало, образование итн.

Ултра е партнер на Oracle од 2003 година. Тимот на Ultra има големо искуство во инсталација, конфигурација, администрација и поддршка за Oracle Database и Middleware производи: Oracle DB v9–12, Oracle Application Server, Oracle Portal и BI.

За да се постигне максимално ниво на поддршка, ULTRA ги обезбедува и следните услуги за своите клиенти: управување со проекти, системско инженерство и управување со системот, управување со производство и одржување (превентивно/приспособливо/корективно).

Одржувањето на опремата и услугите за поддршка се вршат во ULTRA Service Facility & IBM Authorized Warranty Service Center и ULTRA Service Facility & Lenovo Authorized Garanty Service Center од 200 квадратни метри лоциран во Скопје. Сервисниот центар и лабораторијата за цели на тестирање и поддршка се опремени со најнови технолошки стандарди и работат во посебна средина. Повикувачкиот центар за поддршка е достапен 24/7.

Распоредување, одржување и поддршка на комплетната инфраструктура на IBM (Mainframe), складиштен сервер за претпријатија. Производството на услуги за клиенти доживеа речиси нула прекини за време на префрлањето. Одржување и гарантна поддршка и по гарантниот период како овластен давател на услуги за гаранција на IBM.

Распоредување, поддршка и одржување комплетна инфраструктура на HW и системски софтвер за централниот систем, потсистемот за регистар на гласачите и станиците за упис и издавање на лични документи. Поддршка и одржување на второто и третото ниво на инсталирани системи и софтверски компоненти.

Поддршка и одржување на ИТ опремата на IBM во гарантниот и по гарантниот рок.

Распоредување на CISCO IP-телефонија и видео конференциска опрема и решение

Распоредување на ИТ инфраструктура, кластер на сервери од повеќепроцесорски pSeries, мрежа за складирање, бекап-систем со библиотека со касети, оперативен систем, Cluster SW и систем SW

Испорака, инсталација и конфигурација Oracle Database Appliance (ODA)

Распоредување и одржување на кластер на мултипроцесорски IBM POWER сервери, мрежа за складирање, систем за резервна копија со библиотека со касети, оперативен систем, база на податоци Informix, Cluster SW.

Животно и неживотно осигурување

Распоредување и одржување на кластер на мултипроцесорски IBM POWER сервери, мрежа за складирање, бекап систем со библиотека со касети, оперативен систем, база на податоци Informix, Cluster SW и Tivoli SW.

Животно и неживотно осигурување

Распоредување и одржување на сервери на IBM xSeries, резервно решение, база на податоци Informix.

Skip to content